W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia podlega rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta, chyba, że nabywca pojazdu wypowie ją przed upływem 30 dniu od nabycia pojazdu mechanicznego. (Art. 31,1. Dz.U. nr 124 poz 1152 z poźn. zm.)

Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz powiadomienia zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego o fakcie zbycia tego pojazdu i danych osobowych nabywcy.

Jeżeli chcemy uniknąć podwójnej opłaty, musimy polisę podpisaną przez poprzedniego właściciela wypowiedzieć najpóźniej jeden dzień przed datą jej upływu i dostarczyć ją do danego ubezpieczyciela u którego zawarta była polisa OC.

Pobierz wypowiedzenie OC

Pobierz wypowiedzenie OC nabywcy