Ubezpieczenie komunikacyjne OC samochodu musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Prawa z nim związane reguluje rządowa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. (Ustawa „Ubezpieczenia komunikacyjne” – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biura Ubezpieczeniowe). Wysokości odszkodowania wynoszą 5,0 mln EURO dla szkód osobowych i ok. 1,0 mln EURO dla strat w mieniu – na jedno zdarzenie- po dostosowaniu naszego prawa do wymogów EU.Obecnie odszkodowania wynoszą odpowiednio 2,5 mln. EUR i 0,5 mln. EUR. Jeśli szkody przez Was wyrządzone będą większe od limitów ustawowych ubezpieczenia OC, resztę kosztów pokryjecie sami i to ze środków własnych.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC (odpowiedzialności cywilnej) ma na celu wypłatę odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń osobie w nim pokrzywdzonej. Koszty jakie pokrywa ubezpieczony, dotyczą zarówno naprawy rozbitego samochodu (koszty przedmiotowe), jak i leczenie, hospitalizację oraz rehabilitację (koszty podmiotowe).

Mówiąc najprościej, ubezpieczenia komunikacyjne OC chronią posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy spowodowali wypadek, ale również i osobę w nim pokrzywdzoną. Sam zakres ochrony ubezpieczeniowej mówi nam jakie szkody i straty przez nas wyrządzone ponosi wybrane przez nas Towarzystwo Ubezpieczeń. Mowa tu o przedmiocie ubezpieczenia, zasięgu ubezpieczenia, sumie gwarancyjnej, itd. Ubezpieczenia komunikacyjne OC kierowców, a dokładniej zakres ubezpieczenia jest dla wszystkich taki sam.

Ubezpieczyciel przejmie obowiązek wynagrodzenia poniesionych strat, wtedy gdy:

  • podczas ruchu drogowego nastąpi śmierć kierowcy lub innych osób w pojeździe,
  • wystąpi uszkodzenie ciała – uszczerbek na zdrowiu,
  • poniesiemy straty w mieniu.

Ubezpieczyciel, w którym zawarliście umowę na ubezpieczenia komunikacyjne OC, zmuszony jest również wypłacić odszkodowanie pokrzywdzonym, gdy kierowca:

  • wyrządził wypadek umyślnie, pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
  • spowodował wypadek samochodem pożyczonym lub skradzionym, itd.
  • nie uzyskał wymaganych licencji i pozwoleń – prawa jazdy, przeglądu technicznego, itp.
  • zbiegł z miejsca wypadku.

Aktualnych i szczegółowych informacji odnośnie ubezpieczenia dowiesz się:

! PAMIĘTAJ !
Oszczędzasz na samochód bardzo długo.
Stracić lub uszkodzić możesz bardzo szybko.